Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Bolognaprocessen

Det svenska högskolesystemet har förändrats en hel del de senaste åren till följd av den så kallade Bolognaprocessen. Processen bygger på Bolognadeklarationen och har som mål att göra Europa till ett sammanhållet område för högre utbildning.

Bakgrund

Bolognadeklarationen har fått sitt namn efter ett möte i Bologna år 1999. Där undertecknade 29 europeiska länder en deklaration om att göra det lättare för studenter och arbetssökande akademiker att röra sig över nationsgränserna i Europa. I dag är över fyrtio länder anslutna till detta europeiska samarbete. Sedan Bolognadeklarationen undertecknades har utbildningsministrarna i Europa haft regelbundna uppföljningsmöten där kommunikéer om det fortsatta samarbetet har antagits.

Bolognaprocessens tre mål

Syftet med Bolognaprocessen är att Europa år 2010 ska vara ett sammanhållet europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area). De tre övergripande målen är att:

  • främja rörlighet
  • främja anställningsbarhet
  • främja Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent.

Vad har hänt hittills?

För Sveriges del har Bolognaprocessen bland annat inneburit att Sveriges riksdag har godkänt Lissabonkonventionen, som handlar om ömsesidigt erkännande av utbildningar i andra länder.

En annan nyhet som Bolognaprocessen fört med sig är att alla som tar en akademisk examen får en examensbilaga (Diploma Supplement) som gör det lättare att använda examen utomlands.Den svenska högskolan har dessutom fått en ny utbildnings- och examensstruktur med tre nivåer.

Se examensstrukturen på Universitets- och högskolerådets webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Liknande aktiviteter pågår i de övriga länderna. Hur långt respektive land kommit med att anpassa sitt utbildningssystem till de gemensamma målen kan du läsa om på Bolognasekretariatet.

Till Bolognasekretariatets officiella webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bolognaexpertgrupp

Huvudaktörerna i Bolognaprocessen är de anslutna ländernas regeringar, universitet och högskolor, studentorganisationer och andra intresseorganisationer.

På initiativ av Europeiska kommissionen har länderna bildat nationella grupper av Bolognaexperter. I grupperna finns representanter från rektorsnivån, undervisande personal, studenter samt andra experter inom området högre utbildning.

Den svenska Bolognaexpertgruppen samordnas av Universitets- och högskolerådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gruppens främsta uppgift är att arrangera seminarier och workshopar för att skapa forum för diskussion.

Bolognadeklarationens rättsliga status

Bolognadeklarationen är inte ett folkrättsligt bindande dokument. Deklarationen behandlar frågor som finns i annan lagstiftning, till exempel i EG:s direktiv om erkännande av examina samt Europarådets och Unescos konvention om erkännande av bevis på högre utbildning i Europaregionen, den så kallade Lissabonkonventionen.

Läs mer om Bolognaprocessen

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen