Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Universitet och högskolor

Det finns cirka 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare i Sverige idag. Universitet och högskolor har tre huvuduppgifter: att bedriva utbildning och forskning, och att samverka med det omgivande samhället. De ska dessutom verka för att forskningsresultat kommer till nytta.

Högskolan är den största statliga verksamheten i Sverige. År 2015 omsatte högskolan 67 miljarder kronor och 404 000 studenter studerade på hel- eller deltid. Högskoleutbildning omfattar både hela utbildningsprogram som lägger en grund för yrkeslivet och kortare utbildningar som kan vara vidareutbildning för yrkesverksamma.

Kvalitet i högskolan

Högskolans verksamhet ska avpassas så att hög kvalitet nås inom utbildning och forskning. Kvalitetsarbetet är angeläget för både högskolans personal och studenter. UKÄ utvärderar den högre utbildningens kvalitet i cykler. En ny modell för UKÄ:s utvärderingssystem utarbetas under 2016.

Vad är skillnaden mellan universitet och högskola?

Skillnaden mellan universitet och högskolor är att endast universitet har generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå. Högskolorna måste ansöka om tillstånd inom specifika områden.

Beteckningen ”universitet” är inte skyddad i lag. I de flesta fallen avgör regeringen när beteckningen får användas. Ett universitet behöver inte alltid ha begreppet ”universitet” i sitt namn. Karolinska institutet och Kungl. Tekniska högskolan har till exempel universitetsstatus utan att det uttryckligen sägs. Namnen är sedan länge kända och inarbetade.

Så är högre utbildning i Sverige organiserad  

Statliga lärosäten är egna myndigheter, placerade direkt under regeringen. Inom regeringen ansvarar Utbildningsdepartementet för frågor som rör skolor, universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkhögskolor och studiemedel. Näringsdepartementet ansvarar dock för Sveriges lantbruksuniversitet.

Högskolestyrelsen

Högskolelagen säger att varje universitet och högskola ska ha en styrelse och en rektor som leder verksamheten. Styrelsen fattar beslut i viktigare frågor om universitetets eller högskolans organisation och ekonomi. Styrelsen ska också säkerställa att det finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Den beslutar också om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen, viktigare föreskrifter, andra frågor av principiell vikt, antagningsordning och åtgärder mot en enskild anställd.

Rektor vid universitet och högskolor

Rektor leder den dagliga verksamheten. Rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor har också en ställföreträdare som kallas för prorektor. Prorektor utses av styrelsen för högst sex år.

Beslut inom högskolan

Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens om det gäller utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Om beslut fattas av en grupp ska vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta personer vara i majoritet.

Studenterna har rätt att vara representerade

Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker av verksamhet som har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Så finansieras högskolan

Verksamheten vid universitet och högskolor finansieras till stor del med statliga anslag som beslutas av riksdagen. För utbildning på grundnivå och avancerad nivå får lärosätena ett anslag som innehåller ett så kallat takbelopp, den maximala ersättningen för utbildningen. Utifrån antal studenter (omräknade till helårsstudent) och antal avklarade högskolepoäng (omräknade till helårsprestationer) beräknas hur stor del av takbeloppet som använts. Med helårsstudent menas det totala antalet studenter omräknat till antal heltidsstudenter, det vill säga 40 veckors studier per år. Antalet helårsprestationer är studenternas totala studieprestationer omräknat till antalet fullgjorda 40 veckors studier.

Ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer är olika för olika utbildningsområden. Humanistiskt, samhällsvetenskapligt, teologiskt och juridiskt utbildningsområde, som år 2015 omfattade cirka 43 procent av alla helårsstudenter, har lägst ersättning. De konstnärliga utbildningsområdena har högst ersättning, men omfattar en mycket liten andel av helårsstudenterna.

Takbeloppet är inte beräknat i form av ett visst antal utbildningsplatser eller helårsstudenter. Det finns alltså ingen nationellt planerad utbildningsvolym i högskolan. Vilka utbildningar lärosätena ska ge, och hur många studenter de ska anta, beslutar de själva om i stor utsträckning.

Lärosätena får också anslag för forskning och utbildning på forskarnivå direkt från regeringen, men en del av den statliga finansieringen kanaliseras via forskningsfinansierande myndigheter, till exempel Vetenskapsrådet. Forskning finansieras också i betydande utsträckning av andra forskningsfinansiärer än staten.

Det här systemet gäller för statliga universitet och högskolor med undantag för Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan. De har egna budgeterings- och rapporteringsprocesser. Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping omfattas också. Men inte övriga enskilda utbildningsanordnare. Deras ersättning regleras i stället genom avtal med regeringen.

Verksamheten vid universitet och högskolor

Universitetens och högskolornas uppdrag är att bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Högskolan ska också utföra forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.

Dessutom ingår samverkan med det omgivande samhället, det vill säga med allmänheten, näringslivet, offentlig sektor och olika organisationer.

Samverkan kan till exempel handla om:

  • verksamhetsförlagda inslag i utbildningen
  • att undervisningen behandlar frågor med relevans för arbetslivet
  • att anordna arbetsmarknadsdagar
  • att popularisera forskning och verka för att forskningsresultat kommer till nytta, eller
  • det kan också vara att erbjuda uppdragsutbildning och uppdragsforskning

Verksamheten vid universitet och högskolor ska kunna bidra till ökad demokrati, kunskapsutveckling, tillväxt och bättre utbildning.

Om enskilda utbildningsanordnare

Enskilda utbildningsanordnare är högskolor som drivs av andra aktörer än staten, till exempel av stiftelser eller föreningar. Regeringen har gett dessa rätt att utfärda högskoleexamina enligt den svenska examensordningen. Några exempel är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping, som har ett brett utbud av utbildningar och som även har rätt att utfärda examina på forskarnivå.

Andra enskilda utbildningsanordnare kan bara ge examina inom ett särskilt område, till exempel Beckmans designhögskola och Örebro teologiska högskola.

Lagar som styr högskolan

Den statliga högskolan styrs av högskolelagen (1992:1434) som är beslutad av riksdagen. Lagen ger en ram för organisation och styrning, som att ange att varje lärosäte måste ha en styrelse och en rektor, men den är för övrigt inte detaljerad. Av lagen framgår också vad som ska känneteckna högre utbildning, samt exempelvis att högskolan ska främja jämställdhet och bredda rekryteringen av studenter.

Högskolelagen kompletteras av högskoleförordningen (1993:100), förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan, som är beslutade av regeringen. Där finns till exempel regler för anställning av lärare och doktorander, behörighetsregler för dem som söker till högre utbildning samt regler för kursplaner och betyg. I bilagor till förordningarna finns så kallade examensordningar som innehåller beskrivningar av och mål för alla examina.

Motsvarande lagstiftning för enskilda utbildningsanordnare är lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Det finns också ofta avtal med regeringen där krav på de enskilda utbildningsanordnarna framgår.

På bemyndigande av regeringen utfärdar Universitets- och högskolerådet föreskrifter som kompletterar och förtydligar de bestämmelser som finns i högskolelagen och förordningarna.
Högskolan styrs också av regeringens årliga regleringsbrev till varje lärosäte. Av regleringsbrevet framgår bland annat storleken på anslagen och bestämmelser för verksamheten.

Karta över universitet och högskolor

Nedan redovisas enskilda utbildningsanordnare under rubrikerna ”Universitet” och ”Högskolor” som har generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå.

Karta över universitet och högskolor i Sverige

Klicka på bilden för att förstora

Siffrorna på kartan anger lärosätets geografiska placering på kartan.

Universitet

Chalmers tekniska högskola (enskild) 4
Göteborgs universitet 4
Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 5
Karlstads universitet 9
Karolinska institutet 5
Kungl. Tekniska högskolan 5
Linköpings universitet 7
Linnéuniversitetet 10, 11
Luleå tekniska universitet 8
Lunds universitet 3
Mittuniversitetet 13, 14, 15
Stockholms universitet 5
Sveriges lantbruksuniversitet 1
Umeå universitet 6
Uppsala universitet 1, 2
Örebro universitet 12

Högskolor

Blekinge tekniska högskola 16
Försvarshögskolan 5
Gymnastik- och idrottshögskolan 5
Högskolan i Borås 17
Högskolan Dalarna 18, 19
Högskolan i Gävle 20
Högskolan i Halmstad 21
Högskolan Kristianstad 23
Högskolan i Skövde 24
Högskolan Väst 25
Malmö högskola 26
Mälardalens högskola 27, 28
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (enskild) 22
Södertörns högskola 5

Konstnärliga högskolor

Beckmans designhögskola (enskild) 5
Konstfack 5
Kungl. Konsthögskolan 5
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 5
Stockholms konstnärliga högskola (här ingår Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola) 5

Övriga enskilda utbildningsanordnare

Ericastiftelsen 5
Ersta Sköndal Bräcke högskola 5
Högskolan Evidens 4
Gammelkroppa skogsskola 29
Johannelunds teologiska högskola 1
Newmaninstitutet 1
Röda korsets högskola 5
Sophiahemmet högskola 5
Stockholms Musikpedagogiska Institut 5
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 5
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling 5
Teologiska Högskolan Stockholm 5
Örebro teologiska högskola 12

Se även karta med några av universitetens och högskolornas nyckeltal (antal anställda, registrerade studenter och avlagda examina) »

Adresser till universitet och högskolor

Nedan finns en adresslista till samtliga i bokstavsordning.

Beckmans Designhögskola

Brahegatan 10
114 37 STOCKHOLM
Tfn: 08-660 20 20
E-post: info@beckmans.se
Webb: http://www.beckmans.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blekinge tekniska högskola

371 79 KARLSKRONA
Tfn: 0455-38 50 00
E-post: registrator@bth.se
Webb: http://www.bth.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Chalmers tekniska högskola

412 96 GÖTEBORG
Tfn: 031-772 10 00
E-post: registrator@chalmers.se
Webb: http://www.chalmers.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ericastiftelsen

Odengatan 9
114 24 Stockholm
Tfn: 08-402 17 60
E-post: mail@ericastiftelsen.se
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Box 11189
100 61 STOCKHOLM
Tfn: 08-555 050 00
E-post: registrator@esh.se
Webb: http://www.esh.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försvarshögskolan

Drottning Kristinas väg 37
115 93 STOCKHOLM
Tfn: 08-553 425 00
E-post: exp@fhs.se
Webb: http://www.fhs.se/sv/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gammelkroppa skogsskola

Box 64
682 22 FILIPSTAD
Tfn: 0590-910 10 el. 910 11
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-402 22 00
E-post: registrator@gih.se
Webb: http://www.gih.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göteborgs universitet 

Box 100
405 30 GÖTEBORG
Tfn: 031-786 00 00
E-post: registrator@gu.se
Webb: http://www.gu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handelshögskolan i Stockholm 

Box 6501
113 83 STOCKHOLM
Tfn: 08-736 90 00
E-post: info@hhs.se
Webb: http://www.hhs.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan Dalarna 

791 88 FALUN
Tfn: 023-77 80 00
E-post: registrator@du.se
Webb: http://www.du.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan Evidens

Packhusplatsen 2
411 13 GÖTEBORG
Tfn: 031-10 98 30
E-post: info@evidens4u.se
Webb: http://www.evidens4u.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan i Borås 

501 90 BORÅS
Tfn: 033-435 40 00
E-post: registrator@hb.se
Webb: http://www.hb.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan i Gävle 

801 76 GÄVLE
Tfn: 026-64 85 00
E-post: registrator@hig.se
Webb: http://www.hig.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan i Halmstad

Box 823
301 18 HALMSTAD
Tfn: 035-16 71 00
E-post: registrator@hh.se
Webb: http://www.hh.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan i Skövde

Box 408
541 28 SKÖVDE
Tfn: 0500-44 80 00
E-post: registrator@his.se
Webb: http://www.his.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan Kristianstad

291 88 KRISTIANSTAD
Tfn: 044-20 30 00
E-post: info@hkr.se
Webb: http://www.hkr.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan Väst

461 86 TROLLHÄTTAN
Tfn: 0520-22 30 00
E-post: registrator@hv.se
Webb: http://www.hv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Johannelunds teologiska högskola

Heidenstamsgatan 75
754 27 UPPSALA
Tfn: 018-16 99 00
E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se
Webb: http://www.johannelund.nu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karlstads universitet

651 88 KARLSTAD
Tfn: 054-700 10 00
E-post: info@kau.se
Webb: http://www.kau.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karolinska institutet

171 77 STOCKHOLM
Tfn: 08-524 800 00
E-post: info@ki.se
Webb: http://ki.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konstfack

Box 3601
126 27 STOCKHOLM
Tfn: 08-450 41 00
E-post: registrator@konstfack.se eller studentkansli@konstfack.se för frågor om studier
Webb: http://www.konstfack.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungl. Konsthögskolan

Box 16315
103 26 STOCKHOLM
Tfn: 08-614 40 00
E-post: info@kkh.se
Webb: http://www.kkh.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Box 27711
115 91 STOCKHOLM
Tfn: 08-16 18 00
E-post: info@kmh.se
Webb: http://www.kmh.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungl. Tekniska högskolan

100 44 STOCKHOLM
Tfn: 08-790 60 00
E-post: registrator@kth.se
Webb: http://www.kth.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING
Tfn: 013-28 10 00
E-post: liu@liu.se
Webb: http://www.liu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linnéuniversitetet

351 95 VÄXJÖ
Tfn: 0772-28 80 00
E-post: info@lnu.se
Webb: http://lnu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Luleå tekniska universitet

971 87 LULEÅ
Tfn: 0920-49 10 00
E-post: universitetet@ltu.se
Webb: http://www.ltu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lunds universitet

Box 117 221 00 LUND
Tfn: 046-222 00 00
E-post: registrator@lu.se
Webb: http://www.lu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Malmö högskola

205 06 MALMÖ
Tfn: 040-665 70 00
E-post: info@mah.se
Webb: http://www.mah.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mittuniversitetet

851 70 SUNDSVALL
Tfn: 0771-97 50 00
E-post: info@miun.se
Webb: http://www.miun.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mälardalens högskola

Box 883
721 23 VÄSTERÅS
Tfn: 021-10 13 00
E-post: info@mdh.se
Webb: http://www.mdh.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Newmaninstitutet

Slottsgränd 6
753 09 UPPSALA
Tfn: 018-580 07 00
E-post: adm@newman.se
Webb: http://www.newman.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda Korsets Högskola

Teknikringen 102
15 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 01 00
E-post: info@rkh.se
Webb: http://www.rkh.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling

Brännkyrkagatan 76
118 23 STOCKHOLM
Tfn: 08-642 10 24
E-post: info@sapu.se
Webb: http://www.sapu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sophiahemmet Högskola

Box 5605
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-406 20 00
E-post: info@sophiahemmethogskola.se
Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Box 1026
551 11 JÖNKÖPING
Tfn: 036-10 10 00
E-post: registrator@ju.se
Webb: http://www.ju.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms konstnärliga högskola

(den 1 januari 2014 gick Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola samman till Stockholms konstnärliga högskola)
Box 24045
104 50 Stockholm
Tfn: 08-494 000 00
E-post: info@uniarts.se
Webb: http://www.uniarts.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms Musikpedagogiska Institut

Box 26164
100 41 STOCKHOLM
Tfn: 08-611 05 02
E-post: info@smi.se
Webb: http://www.smi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms universitet

106 91 STOCKHOLM
Tfn: 08-16 20 00
E-post: registrator@su.se
Webb: http://www.su.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Sabbatsbergs Sjukhus
Box 6401
113 82 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 52 60
E-post: info@cbti.se
Webb: http://www.cbti.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges lantbruksuniversitet

Box 7070
750 07 UPPSALA
Tfn: 018-67 10 00
E-post: registrator@slu.se
Webb: http://www.slu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 89 HUDDINGE
Tfn: 08-608 40 00
E-post: info@sh.se
Webb: http://www.sh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teologiska Högskolan Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 BROMMA
Tfn: 08-564 357 00
E-post: ths@ths.se
Webb: http://www.ths.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå universitet

901 87 UMEÅ
Tfn: 090-786 50 00
E-post: umea.universitet@umu.se
Webb: http://www.umu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsala universitet

Box 256
751 05 UPPSALA
Tfn: 018-471 00 00
E-post: registrator@uu.se
Webb: http://www.uu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-post: studentservice@campusgotland.uu.se
Webb: http://www.campusgotland.uu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örebro Teologiska Högskola

Box 1623
701 16 ÖREBRO
Tfn: 019-30 77 50  
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO
Tfn: 019-30 30 00
E-post: registrator@oru.se
Webb: http://www.oru.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

Relaterade sidor

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen