Forskarutbildningar

Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige kommer att granskas av UKÄ. I granskningsomgång 1 som avslutas i början av 2018 rör det sig om drygt 100 utbildningar.

Så går granskningen till

Utvärderingarna följer samma process som när utbildningar på grundnivå och avancerad nivå utvärderas. En skillnad är att ett slumpmässigt urval individuella studieplaner för doktorander kommer att granskas. För utbildningar på grundnivå och avancerad nivå granskas istället studenternas självständiga arbeten.

Vägledning för lärosäten och bedömare

UKÄ har tagit fram en vägledning för lärosätena och bedömarna som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna.

Mall för självvärdering

Lärosätet ska skriva en självvärdering där de beskriver och motiverar med konkreta exempel hur utbildningen på forskarnivå håller hög kvalitet.

Olika ämnesområden

Det finns drygt 900 forskarutbildningar spridda över 29 lärosäten. Dessa utbildningar spänner över en mängd forskningsämnen. Våra granskningar görs inom följande sex forskningsämnesområden:

  • naturvetenskap (1)
  • teknik (2)
  • medicin och hälsovetenskap (3)
  • lantbruksvetenskap (4)
  • samhällsvetenskap (5)
  • humaniora inklusive konstnärlig forskning (6)

Vilka utbildningar väljs ut?

Vi har utgått från följande urvalsprinciper:

  • Minst en utbildning ska utvärderas på alla universitet och högskolor som erbjuder utbildning på forskarnivå.
  • Minst en utbildning från vart och ett av de sex forskningsämnesområdena (se ovan) som ett lärosäte erbjuder utbildning på forskarnivå inom bör utvärderas.
  • Alla utbildningar inom utvalda forskningsämnen ska utvärderas för att ge en nationell lägesbild.

Resultat från utvärderingarna på forskarnivå

Här hittar du besluten från UKÄ:s utvärderingar