Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Remisser och yttranden

Här hittar du Universitetskanslersämbetets remisser och yttranden.

2017-02-14 Yttrande över förslaget att djursjukskötarexamen ersätter djursjukvårdarexamen (N2016/02110/SK)PDF

2017-01-17 Yttrande över betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)PDF

2016-11-22 Yttrande över Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159)PDF

2016-11-15 Yttrande över Vägen in i det svenska skolväsendet (SOU 2016:35) PDF

2016-10-27 Remiss angående hanteringen av ett stort antal anställningsärenden (31-00471-15) »PDF

2016-10-04 Yttrande över Vetenskapsrådets förslag till en justerad modell för indikatorerna för vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning (U2016/02084/F) »PDF

2016-06-22 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) »PDF

2016-05-27 Yttrande över betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) »PDF

2016-05-18 Yttrande över Digitaliserings transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91) »

2016-05-02 Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens rapport Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) 131-113-16 »PDF

2016-04-26 Yttrande över Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104) »PDF

2016-03-08 Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) »PDF

2016-02-22 Yttrande över betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92) »PDF

2016-02-02 Yttrande över förslag till föreskrifter om optikers rekvisition och hantering av läkemedel (Dnr 4.1.1-29969/2015) »PDF

2016-01-08 Remissvar på rapporten Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS U2014/07505/F »PDF

2015-12-17 Yttrande avseende förslag till nya föreskrifter om behörighet för djurhälsopersonal (Dnr 5.7.16–9775/15) »PDF

2015-12-17 Remissvar över promemorian Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen, U2015/05012/UH »PDF

2015-11-03 Yttrande över promemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) »PDF

2015-11-03 Yttrande över betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) »PDF 

2015-10-28 Universitetskanslersämbetets yttrande över promemorian Delrapport från Ledningsutredningen (U2014:11), U2014:11/2015/2 »PDF

2015-10-26 Yttrande över förslag till föreskrifter om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket »PDF

2015-10-21 Remissvar på nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck »PDF

2015-10-21 Yttrande över ansökan från Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling AB om tillstånd att utfärda psykoterapeutexamen (U2015/04000/UH) »PDF

2015-09-03: Yttrande över promemorian Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) »PDF

2015-08-25: Yttrande över förslag till föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från krav på legitimation »PDF

2015-08-12: Yttrande över betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) »PDF

2015-06-23: Remissyttrande över betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) »PDF

2015-06-03: Yttrande över Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster (Fi2015/1999) »PDF

2015-05-07: Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH) »PDF

2015-05-07: Remissvar över Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning (U2015/500/UH) »PDF

2015-04-30: Yttrande om översyn av folkhögskollärarexamen (U2015/453/UC) »PDF

2015-01-27: Yttrande över förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (4.1.1-44234/2014) »PDF

2014-12-18: UKÄ:s remiss med förslag om utvärdering av utbildning på forskarnivå:

2014-11-27: Yttrande: Statens dimensionering av lärarutbildningen – utbildas rätt antal lärare? (RIR 2014:18) »PDF

2014-10-14: Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (U2014/4373/GV) »PDF

2014-08-19: Yttrande över promemorian Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete (U2014/3798/UH) »PDF

2014-04-15: Yttrande över departementspromemorian Vissa frågor om högskoleprovet »PDF

2013-10-23: Yttrande över Evidens AB:s yttrande och skrivelse »PDF

2013-10-08: Yttrande över remiss av Högskolestiftelser — en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet »PDF

2013-04-02: Yttrande över remiss om rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer — förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet »PDF

2013-04-02: Yttrande över departementspromemorian Förslag till förord-ningsändringar till följd av prop. 2012/13:61 Försenad årsredo-visning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor »PDF

2013-03-06: Yttrande över betänkandet Vad är officiell statistik? (SOU 2012:83) »PDF

2013-03-06: Yttrande över departementspromemorian Fysioterapeut — ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster »PDF

2013-02-26: Yttrande över remisspromemorian Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m. »PDF

2013-02-19: Yttrande över betänkandet Folkbildningens samhällsvärden – en ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72) »PDF

2013-01-29: Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska »PDF

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen