Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Uppdrag och verksamhet

Universitetskanslersämbetets verksamhet omfattar tre huvudområden:

 • Kvalitetssäkring av högskoleutbildning samt examenstillståndsprövning av statliga högskolor
 • Juridisk tillsyn av högre utbildning
 • Granskning av effektivitet, uppföljning och omvärldsanalys samt statistikansvar för högskolesektorn

Instruktion och regleringsbrev

Universitetskanslersämbetet är en statlig myndighet. Det är regeringen som styr vår verksamhet genom en instruktion. Instruktionen beskriver våra ansvarsområden och vilka uppgifter som vi ska utföra.

Läs Universitetskanslersämbetets instruktion »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I det årliga regleringsbrevet beskriver regeringen mål och finansiering av verksamheten. Regeringen ger även löpande uppdrag under året, så kallade regeringsuppdrag.

Läs Universitetskanslersämbetets regleringsbrev för 2017 »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämställdhetsintegrering

Universitetskanslersämbetet ingår i regeringens satsning ”Jämställdhetsintegrering i myndigheter” – JiM. Syftet är att bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. UKÄ har identifierat utvecklingsbehov och fastställt en handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering.

Läs UKÄ:s handlingsplan för jämställdhetsintegrering »PDF

Miljöpolicy

I UKÄ:s miljöpolicy fastslås att vi ska arbeta för en hälsosam och god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom en hållbar resursförbrukning.

Läs UKÄ:s miljöpolicy »PDF

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på UKÄ

Intern styrning och kontroll innebär att verksamheten styrs och följs upp genom riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning. Myndighetsledningen är ansvarig för den interna styrningen.

Läs UKÄ:s föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll »PDF

UKÄ:s strategi

Universitetskanslersämbetet har tagit fram en strategi: Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle.

Vi vill:

 • Vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning.
 • Att våra resultat är till nytta för högskolesektorn.

Vi är:

 • Nyttiga – vår relevans och vår drivkraft
 • Samverkansinriktade – vårt förhållningssätt och vår metod
 • Trovärdiga – vår kvalitetsambition och vårt kännetecken
 • Engagerade – vår personliga grundinställning och vår framtoning

Vi gör:

 • UKÄ utövar juridisk tillsyn, granskar effektivitet och utvärderar kvaliteten i högre utbildning samt prövar ansökningar om examenstillstånd.
 • Vi har ett övergripande statistikansvar och bevakar och analyserar frågor som rör högskolan.
 • Vi arbetar även med att främja chefsutvecklingen vid universitet och högskolor.

I verksamhetsplaneringen är strategin vår gemensamma utgångspunkt.

Ladda ner strategin för UKÄ »PDF

Verksamhetsplan och årsredovisning

I vår verksamhetsplan kan du läsa om årets arbete. I årsredovisningen återrapporterar vi verksamheten till regeringen. Universitetskanslersämbetet redovisar första verksamhetsåret i årsredovisningen för 2014.

Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2017 »PDF
Årsredovisning för 2016 »PDF

Vår verksamhet

Utbildningskvalitet och examenstillstånd

Vi granskar utbildningar vid universitet och högskolor för att kontrollera kvaliteten. Därför utvärderar vi samtliga utbildningar som leder till generella examina, yrkesexamina och forskarutbildning. I det här arbetet ingår att granska universitetens och högskolornas examenstillstånd. Vi prövar också ansökningar om examenstillstånd genom att bedöma om utbildningen uppfyller kvalitetskraven.

Läs mer om kvalitetsgranskning av utbildningarna »
Läs mer om examenstillstånd »

Studenträtt och tillsyn

För att bevaka studenternas rättssäkerhet följer vi upp och granskar hur universitet och högskolor tillämpar lagar och förordningar.

Läs mer om studenträtt och tillsyn »

Universitetskanslersämbetet ger även kanslistöd åt Högskolans avskiljandenämnd och Överklagandenämnden för högskolan. Avskiljandenämnden prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning. Överklagandenämnden prövar överklaganden av beslut som har fattats inom högskolesektorn och sektorn för yrkeshögskolan.

Till Högskolans avskiljandenämnd »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Till Överklagandenämnden för högskolan »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Effektivitet, uppföljning, analys och statistik

Vi ansvarar för att följa upp hur universiteten och högskolorna utnyttjar sina resurser på ett effektivt sätt.

Vi följer upp och analyserar universitetens och högskolornas verksamhet, främst för att ge riksdag och regering underlag för beslut i frågor om universitet och högskolor.

Vi ansvarar för officiell universitets- och högskolestatistik och beslutar om vilka uppgifter som ska samlas in och hur de ska bearbetas. Det handlar bland annat om statistik över antal studenter på olika utbildningar, om ålders- och könsfördelning på högskolornas lärare samt om högskolans ekonomi. Statistiken publicerar vi löpande i UKÄ:s NU-statistikdatabas ».

Vi bevakar utvecklingen inom universitets- och högskoleområdet, främst i Europa och USA, men även i resten av världen.

Om UKÄ på Sveriges minoritetsspråk

Läs om oss och vår verksamhet på finska, meänkieli, romani, samiska och jiddisch »

Annonsering

Universitetskanslersämbetet annonserar sina upphandlingar i Visma Tendsign.

Kort historik

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) startade sin verksamhet den 1 januari 2013 efter att tre myndigheter på högskoleområdet slagits samman till två. UKÄ tog över verksamhet som tidigare legat på Högskoleverket.

Läs om de nya myndigheterna »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen