Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Granskning av effektivitet

– Hur använder högskolorna sina resurser?

Universitetskanslersämbetet ansvarar för att granska hur effektivt universiteten och högskolorna bedriver sin verksamhet. Granskningen belyser olika företeelser och förhållanden som är relevanta för hur resurserna utnyttjas och vi kan därigenom ge regeringen, lärosätena och andra aktörer underlag att diskutera eller agera utifrån. Vi presenterar ofta resultaten med hjälp av visuell statistik.

Granskningen genomförs på olika sätt beroende på vilket temat är för den enskilda granskningen. Resultaten ska ge stöd till universiteten och högskolorna i deras arbete och ett underlag till regeringen som kan vara till nytta i uppföljningen och utvecklingen av sektorn.

Fakta och analyser

Resultaten om högskolans resursanvändning och produktivitet presenteras på olika sätt. På vissa områden görs mer omfattande effektivitetsanalyser men i många fall presenteras uppgifter som kortare "effektivitetsfakta". I dessa faktaunderlag ges en kortfattad och visuell presentation av statistiken där du med hjälp av rörliga diagram kan se utvecklingen över tid på ett enkelt sätt. I Högskoleutforskaren kan du också göra egna analyser.

2016-07-17
Uppföljning av studenters aktivitet på kurs
I analysen följs studenters aktivitet upp via de kursregistreringar där studenterna inte uppvisat någon registrerad kursrelaterad aktivitet, så kallade inaktiva studenter. Analysen visar att andelen inaktiva studenter minskade med 1 procentenhet till 10,5 procent under perioden 2012/13-2014/15

2015-11-18
Studenternas tidsanvändning
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i samarbete med Universitets- och högskolerådet (UHR) studerat studenternas tidsanvändning. Syftet har varit att redovisa kunskapen som finns på området samt studera frågan ur ett resursutnyttjandeperspektiv.

2015-03-31
Etablering på arbetsmarknaden per lärosäte
UKÄ presenterar i denna effektivitetsfakta antalet examinerade och etableringsgraden för de största yrkes- och generella examensprogrammen, utom för lärare*, uppdelade på lärosäten.

2015-02-16
Allt vanligare med lärosätesfinansierade doktorandnybörjare
Doktoranderna ska ha sin försörjning tryggad under forskarutbildningen. En del doktoranders försörjning sker i form av stipendier eller olika anställningar utanför högskolan, men merparten av doktoranderna får sin försörjning direkt från lärosätet. Under perioden 2001-2013 har andelen doktorander som finansieras av lärosäten ökat medan andelen med extern finansiering har minskat. Samtidigt har intäkterna till forskning och utbildning på forskarnivå ökat.

2014-09-17
Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå
Sedan den 1 juli 2007 har det varit möjligt för doktorander att inom ramen för forskarutbildningen tillgodoräkna sig högskolepoäng (hp) från den avancerade nivån i högskolan. Detta har öppnat upp för en effektivisering av forskarutbildningen genom att studietiden kan kortas – exempelvis kan doktoranderna avlägga en doktorsexamen på tre år (heltid) istället för de stipulerade fyra. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nu genomfört en första uppföljning av tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå.

2014-06-10 (uppdaterad i augusti 2014)
80 procent av högskoleutbildade fick jobb 2011
Högskoleutbildade kan räkna med jobb. Nästan 80 procent av dem som tog examen från högskolan under läsåret 2009/10 hade etablerat sig på arbetsmarknaden under 2011. De högsta andelarna etablerade hade bland annat läkare, psykoterapeuter, yrkeslärare samt högskole- och civilingenjörer med bygginriktning.

2014-04-01
Forskningsfinansiering vid universitet och högskolor (uppdaterad i februari 2016)
Varje år satsar staten och andra forskningsfinansiärer stora resurser på forskning som bedrivs vid universitet och högskolor. År 2013 uppgick lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå till 36 miljarder kronor. Jämfört med 1997 är det en ökning med 12 miljarder kronor i fasta priser, motsvarande 50 procent. 

2013-12-17 (uppdaterad i november 2015)
Högskolans personalkostnader
Andelen professorer och lektorer, alltså anställningar som normalt kräver en doktorsexamen, har ökat de senaste åren. Att anställa mer meriterad personal har lett till att lärosätenas personalkostnader blivit högre. År 2013 uppgår merkostnaden för den förändrade personalsammansättningen till drygt 29 miljoner kronor.

2013-11-15 (uppdaterad i juni 2016)
Högskolans lokaler
Lokalkostnader utgör ungefär en sjundedel av de totala kostnaderna inom högskolesektorn och är således av betydande storlek. Kostnaden per kvadratmeter är högre hos Akademiska Hus än hos övriga hyresvärdar.

2013-11-15 (uppdaterad i augusti 2016)
Regeringens indikatorer för högskolans måluppfyllelse
Utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt. Universitetskanslersämbetet har sammanställt fakta om regeringens indikatorer för att mäta om verksamheten når upp till regeringens övergripande mål för utbildning och forskning.

2014-06-25
Kursklassificering av ingenjörsutbildningarna
Runt 95 procent av alla kurser inom ingenjörsprogrammen klassificeras som teknik eller naturvetenskap. Lärosäten med arkitektutbildningar klassificerar kurserna i allt högre grad som design än teknik.

2014-04-25
Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare
Antalet doktorandnybörjare som finansieras av lärosätena har ökat under perioden 1999—2012 och deras försörjning har förbättrats, främst genom doktorandanställning.

2014-02-27
Att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter
Lärosätena ska idag rapportera omfattningen av kursregistreringar som inte leder till några tagna poäng, så kallade nollpoängsresultat. Universitetskanslersämbetet föreslår nu en ändring i hur dessa nollpoängsresultat ska följas upp.

2014-02-20
Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?
I denna studie har vi utifrån ett resursutnyttjandeperspektiv undersökt hur anställda vid universitet och högskolor fördelar sin arbetstid på olika arbetsuppgifter. Undersökningen visar bland annat att ungefär två tredjedelar av verksamheten utgörs av undervisning och forskning. De vetenskapligt mest meriterade anställda (professorer, lektorer, forskare och forskarassistenter) utför mindre än hälften av dessa verksamheter.

2013-12-06
Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar
Under perioden 2001 – 2012 har andelen kurser inom sjuksköterskeprogrammen som klassificerats som medicin ökat från omkring tio procent till drygt 20 procent. Samtidigt har andelen vård minskat från drygt 80 procent och andelen andra utbildningsområden minskat från knappt tio procent till tre procent.

2013-11-15
Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse
Sommarkurser på högskolan har varit föremål för kritik. De ifrågasätts bland annat för att i första hand vara ett sätt för studenterna att få studiemedel även under sommaren. Analysen visar att kritiken inte är rättvisande.

2013-04-25
Studieaktivitet mätt i högskolepoäng
Regeringen har uttryckt att lärosätena bara ska få ersättning för studenter som aktivt deltar i studierna. Det är dock svårt att skilja mellan aktiva och inaktiva studenter.

Gör din egen analys i Högskoleutforskaren

Högskoleutforskaren är ett analysverktyg som är fritt att använda för den som är intresserad av att göra egna analyser och ladda upp egen data.

Till Högskoleutforskaren »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen