Universitetskanslersämbetet logotyp

Jämställdhet

Här kan du ta del av uppgifter om andelen kvinnor och män i utbildning på grund- och avancerad nivå vid universitet och högskolor. Uppgifterna visas för yrkesexamensprogram. Du kan jämföra uppgifter mellan universitet och högskolor. Du kan också jämföra mellan olika år och med uppgifter för riket totalt.

  1. Välj kalenderhalvår, välj en specifik högskola, ett urval av eller Alla högskolor och sedan utbildningsprogram (minst ett, max 30 program) du vill ha uppgifter om.
  2. Ange hur du vill att uppgifterna ska presenteras och klicka sedan på "Visa resultat".

Du kan också välja "Resultat i Excel" om du vill spara uppgifterna i ett excelark.

Om du vill ha mer information om de definitioner och begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Yrkesexamensprogram: 
Presentationssätt: 
Jämför med riket
Visa examensprogram radvis
Visa examensprogram kolumnvis
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Jämställdhet - yrkesexamensprogram

Uppgifter som redovisas är andel kvinnor och män som studerar i grundutbildning vid Sveriges universitet och högskolor i olika yrkesexamensprogram över tid. Uppgifterna redovisas också per högskola och termin. Andel män och kvinnor redovisas också totalt för riket.

Uppgifter om registrerade på yrkesexamensprogram finns fr.o.m. höstterminen 1997. Sjukgymnastexamen benämns fr.o.m. 2014 som Fysioterapeutexamen.
Sammanställningarna bygger på lärosätenas egna rapporteringar som sammanställts i universitets- och högskoleregistret. De enskilda psykoterapeututbildningsanordnarna har slagits ihop till en grupp.

Jämställdhet vid universitet och högskolor

I högskolelagen står det att högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas (HL 1 kap. 5 §). Jämställdhetsarbetet regleras också av det årliga regleringsbrevets anvisningar och återrapporteringskrav.
Här några exempel på åtgärder som kan främja jämställdheten vid rekrytering och antagning av studenter:

  • informationsmaterial om program och kurser som tilltalar båda könen
  • studentambassadörer av underrepresenterat kön som informerar i gymnasieskolor och på utbildningsmässor
  • anpassning av innehållet i vissa utbildningar så att de blir bredare och får en mer tvärvetenskaplig karaktär
  • preparand- och basårsutbildningar
  • sommarskolor
  • alternativa urval
  • ändrade förkunskapskrav till program och kurser.

Studenter

Med studenter avses registrerade personer som har varit förstagångs eller fortsättningsregistrerade på något yrkesexamensprogram som högskolan ger någon gång under den aktuella perioden (studenter som är om- eller tentamensregistrerade på en kurs räknas inte).

Yrkesexamensprogram

Ett yrkesexamensprogram är en sammanställning av olika kurser som leder fram till en examen med viss yrkesinriktning. De flesta program har både obligatoriska och valbara kurser. Omfattningen på ett yrkesexamensprogram kan variera från 60 till 330 högskolepoäng (en högskolepoäng motsvarar ungefär en veckas heltidsstudier). Vissa tidigare yrkesexamensprogram kan ha upphört, och vissa yrkesexamensprogram har tillkommit under senare tid. Mer information om yrkesexamensprogrammens omfattning och mål hittar du i examensordningen, bilaga 2 till Högskoleförordningen. Den hittar du bl. a. i regeringskansliets rättsdatabas, på utbildningsdepartementets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen