Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Statistiska meddelanden

Statistik är mycket användbar som underlag för planering och beslut. Därför vill Universitetskanslersämbetet (UKÄ) göra statistiken så tillgänglig som möjligt. Vi har gett i uppdrag åt Statistiska centralbyrån (SCB) att regelbundet publicera ett antal serier med statistiska meddelanden.

Senaste meddelandena

Äldre meddelanden

I statistiska meddelanden som publicerats före den 31oktober 2013 är uppgifter om nybörjare, registrerade och helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå för läsåren 2006/07–2011/12 något överskattade. Det beror på att studenter som gjort tidiga avbrott i studierna oavsiktligt inkluderats i statistiken. Övertäckningen motsvarar i allmänhet mellan en och två procent på nationell nivå.

De statistiska meddelanden som finns publicerade för berörd tidsperiod kommer inte att ändras eftersom övertäckningen bedöms som ringa. SCB:s rapport, se länk nedan, som beskriver övertäckningens storlek och effekterna av korrigeringen kompletterar istället de befintliga statistiska meddelandena. I senare publicerade statistiska meddelanden, efter den 31 oktober 2013 är alla tidsserier korrigerade för läsåren 2006/07–2011/12.

SCB:s rapport »PDF

Universitet och högskolor: grundnivå och avancerad nivå

Hur mycket betyder föräldrarnas utbildningsnivå för om ungdomar väljer att studera på högskolan? Är det skillnad mellan olika gymnasieprogram när det gäller hur stor andel som läser vidare? Det och mycket annat kan du läsa om i serien med statistiska meddelanden om universitet och högskolor – Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå. Dessa meddelanden publiceras i april varje år. I serien finns även Social bakgrund bland studenterna samt Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå. Båda dessa publiceras i december vartannat år.

Till meddelandena om grundutbildning »

Högskolestuderande med utländsk bakgrund

Hur stor andel av gymnasister med utländsk bakgrund går vidare till högskolestudier? Är det någon skillnad mellan olika nationaliteter? Vilka ämnen väljer de att studera? Det är några av de frågor som du får svar på om du läser serien med statistiska meddelanden om högskolestuderande med utländsk bakgrund. De publiceras vartannat år i maj.

Till meddelandena om högskolestuderande med utländsk bakgrund »

Universitet och högskolor: utbildning på forskarnivå

Blir det fler eller färre som påbörjar en utbildning på forskarnivå? Hur stor andel slutför utbildningen? Hur ser könsfördelningen ut? Dessa och andra frågor hittar du svar på i serien med statistiska meddelanden om universitet och högskolor – Doktorander och examina på forskarnivå. Den publiceras i juni varje år.

Till meddelandena om utbildning på forskarnivå »

Universitet och högskolor: personal

Hur många lärare är anställda vid universitet och högskolor, och hur är de fördelade på olika ämnesområden? Hur många professorer når pensionsåldern inom tio år? Om det och mycket mer kan du läsa i serien med statistiska meddelanden om universitet och högskolor – personal. Meddelandena publiceras i juni varje år.

Till meddelandena om personal vid universitet och högskolor »

Sökande och antagna till universitet och högskolor

Är det fler eller färre som söker till högskolan nu än för ett år sedan? Hur många tas in? Vilka utbildningar har högst söktryck? De här frågorna och många andra får du svar på om du läser serien med statistiska meddelanden om universitet och högskolor – Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Meddelandena publiceras i november varje år.

Till meddelandena om sökande och antagna »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen