Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Anmälan mot en högskola

Om du anser att en högskola har brutit mot någon lag eller annan regel inom högskoleområdet, till exempel högskolelagen, högskoleförordningen eller Universitets- och högskolerådets föreskrifter kan du anmäla det till Universitetskanslersämbetet.

Även om Universitetskanslersämbetet (UKÄ) inte är någon domstol som kan ändra högskolans beslut, kan ämbetet granska den händelse du anmäler, rikta kritik mot högskolan och begära att högskolan redovisar åtgärder.

Att tänka på innan du anmäler

Lös i första hand problemet i kontakt med högskolan eller studentkåren

Innan du anmäler ett ärende ser Universitetskanslersämbetet helst att du själv har uttömt alla möjligheter att lösa problemet med högskolan. Kontakta därför i första hand högskolan genom att vända dig till den lärare som är kurs- eller programansvarig eller till studierektorn, prefekten eller rektorn. Om du är student kan du också vända dig till studentkåren för att få hjälp eller råd om hur du kan gå tillväga. Vid vissa högskolor finns det även en studentombudsman som studenter kan kontakta för råd och stöd. Om problemet därefter ändå kvarstår är du välkommen att anmäla ärendet till ämbetet.

Andra aktörer

Om din anmälan rör områden som andra myndigheter ansvarar för utreder ämbetet normalt inte ärendet.

Läs här om vilka andra aktörer du kan vända dig till »

1. Skicka din anmälan via webben eller per brev

Du kan anmäla händelser som rör dig själv eller någon annan och du behöver inte vara svensk medborgare för att göra en anmälan. Universitetskanslersämbetet utreder dock normalt inte anonyma anmälningar eller händelser som inträffat för mer än två år sedan.

Innan du anmäler ett ärende är det bra om du läser igenom vad en anmälan bör innehålla och vad som händer med din anmälan när den kommer in till Universitetskanslersämbetet.

Anmälans innehåll

För att ditt ärende ska kunna utredas på bästa sätt bör din anmälan innehålla uppgifter om:

  1. ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.
  2. vilken högskola du vill rikta anmälan mot,
  3. en kort beskrivning av den händelse du vill anmäla,
  4. när händelsen inträffade,
  5. vad det är du tycker att högskolan har gjort fel,
  6. varför du tycker att högskolan gjort fel och
  7. vilket diarienummer ärendet har, om händelsen finns anmäld hos högskolan.

Bifoga också gärna kopior av handlingar som har med ärendet att göra. Om du skickar in din anmälan via webben kan du bifoga inskannade dokument som filer. Om du skickar in din anmälan med brev bör den helst vara undertecknad.

Anmälan blir offentlig

När din anmälan kommer till Universitetskanslersämbetet blir den en allmän, offentlig handling som vem som helst kan begära att få del av. Det enda undantaget från offentlighetsprincipen är om det finns handlingar i ärendet som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket är mycket ovanligt.

Anmälan mot en högskola

Klicka på bilden för att förstora

Det här händer med din anmälan

När en anmälan kommer in registreras den i UKÄ:s ärendehanteringssystem och förses med ett ärendenummer. Därefter utses en handläggare. UKÄ handlägger alla anmälningar så skyndsamt som möjligt. Handläggningstiden beror bland annat på hur omfattande och komplicerad den anmälda frågan är, om högskolan ska yttra sig över anmälan och om du vill kommentera yttrandet. En del anmälningar kan besvaras inom några veckor, men många ärenden tar längre tid att utreda. Vår målsättning är att ge ett svar inom fem månader.

2. Har ärendet kommit rätt?

När din anmälan kommer in till myndigheten börjar ämbetet med att kontrollera att ärendet kommit rätt. Universitetskanslersämbetet utreder anmälningar som handlar om att en högskola inte följer de lagar och regler som finns inom högskoleområdet. Om din anmälan rör områden som andra myndigheter ansvarar för utreder ämbetet normalt inte ärendet och du meddelas om detta.
Läs här om vilka andra aktörer du kan vända dig till »

3. UKÄ tar kontakt med högskolan och den som anmält

I de flesta fall skickar ämbetet en kopia av din anmälan till högskolan för att få högskolans kommentarer kring den händelse anmälan gäller. När högskolan lämnat sitt yttrande skickar ämbetet därefter en kopia av detta till dig så att du får möjlighet att lämna synpunkter över det högskolan har framfört. Ibland kan dock ämbetet fatta beslut i ett ärende utan att först höra vad högskolan har att säga om en anmälan.

4. Ärendet avslutas med ett beslut

Alla ärenden som anmäls till Universitetskanslersämbetet avslutas med ett beslut. I beslutet kan ämbetet rikta kritik mot högskolan och begära att högskolan att redovisar olika åtgärder. Om beslutet innehåller kritik mot en högskola förutsätter ämbetet att högskolan vidtar nödvändiga åtgärder. I vissa fall följer ämbetet senare också upp om högskolan har vidtagit dessa åtgärder.

Så gör du din anmälan

Det är enklast om du gör din anmälan med hjälp av webbformuläret.
Till webbanmälan »

Om du i stället vill skicka din anmälan i ett brev är adressen:
Universitetskanslersämbetet
Box 7703
103 95 Stockholm

Om du har funderingar kring om du vill göra en anmälan eller inte kan du i stället skicka en fråga till oss.  
Fråga juristerna »

Information om personuppgiftslagen

Uppgifter som lämnas till Universitetskanslersämbetet i ett tillsynsärende behandlas i myndighetens elektroniska ärendehanteringssystem. Vissa personuppgifter som du lämnar i samband med din anmälan kommer att registreras och databehandlas hos UKÄ. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om den behandling av personuppgifter som ämbetet utför åt dig, dvs. om ämbetet har uppgifter om dig registrerade, i vilket syfte, varifrån ämbetet har fått dem och till vem de kan lämnas ut. Du har dessutom alltid rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.

Anmälan mot en enskild utbildningsanordnare

Universitetskanslersämbetets möjligheter att utöva tillsyn över enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda examina enligt högskoleförordningen (till exempel Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping) är begränsad. Det beror på att många av de författningar som reglerar högskolornas och andra statliga myndigheternas verksamhet inte gäller för enskilda utbildningsanordnare.

Om du studerar hos en enskild utbildningsanordnare och inte är nöjd med hanteringen av någon fråga bör du i första hand vända dig till den egna högskolan. Vissa enskilda utbildningsanordnare har egna överklagandenämnder, studentombudsmän och liknande för att stärka studenternas rättssäkerhet. Det är därför ofta möjligt att få en omprövning av högskolans beslut. Om problemet därefter ändå kvarstår kan det i vissa fall finnas anledning att göra en anmälan till Universitetskanslersämbetet. Läs mer om hur man gör en anmälan och vad som händer när anmälan kommer in till ämbetet under rubriken ovan, Anmälan mot en statlig högskola.

Om du har funderingar kring om du vill göra en anmälan eller inte kan du i stället skicka en fråga till oss.  
Fråga juristerna »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen