Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Publikationer och tillsynsbeslut

Vi publicerar resultaten av vår tillsyn i form av rapporter och beslut. Tillsynsrapporterna handlar framförallt om resultatet av våra tillsynsbesök på lärosätena samt om uppföljning av så kallade disciplinärenden. Tillsynsbesluten gäller främst om beslut kring en inkommen anmälan.

Rapporter

Tillsynsbeslut

2016-12-02 Anmälan mot Luleå tekniska universitet angående påtryckningar vid examinationPDF

2016-11-23 Granskning av individuella studieplaner för doktorander – beslutsfattande och samråd med doktorand och handledare - Mälardalens högskolaPDF

2016-11-23 Granskning av individuella studieplaner för doktorander – samråd med doktorand och handledare - MittuniversitetetPDF

2016-11-23
Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogramPDF

2016-11-18
Anmälan mot Högskolan i Gävle gällande felaktig information, begränsade examinationsmöjligheter och bristfällig hantering av inkommande e-postPDF

2016-10-21
Anmälan mot Mittuniversitetet om omprövning av betygPDF

2016-03-01
Anmälningar angående kommunikationspolicys på tio lärosätenPDF

2015-12-07
Anmälan mot Mittuniversitet om bristfällig information rörande obligatorisk fysisk närvaro på distansutbildningPDF

2015-10-05
Anmälan mot disciplinnämnden vid Södertörns högskola angående hantering av en omprövningPDF

2015-10-01
Anmälan mot Södertörns högskolas handläggning i ärenden om tillgodoräknande och hanteringen av överklagandenPDF

2015-06-16
Hanteringen av ett ärende angående oredlighet i forskning vid SLUPDF

2015-06-16
Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskningPDF

2015-05-04
Anmälan mot Kungl. Tekniska högskolan angående antagningskrav för doktoranderPDF

2015-02-25
Anmälan mot Södertörns högskola angående bl.a. fortsatt tillämpning av en disciplinnämnds beslut om avstängning efter att beslutet upphävts av domstolPDF

2015-02-03
Anmälan mot Södertörns högskola angående begränsning av antalet provtillfällenPDF

2015-01-30
Anmälan mot Malmö högskola om möjligheterna att slutföra studier på ett masterprogramPDF

2015-01-30
Anmälan mot Uppsala universitet angående bristande handledning av en doktorand och hantering av begäran om byte av handledarePDF

2015-01-29
Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknanade av utbildning vid Göteborgs universitetPDF

2015-01-29
Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studierPDF

2014-11-14
Anmälan mot Linnéuniversitetet om återbetalning av studieavgiftPDF

2014-10-03
Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammetPDF

2014-09-10
Sveriges lantbruksuniversitet handläggning av befordringsärenden –  en uppföljning av Högskoleverkets beslut den 8 maj 2012PDF

2014-06-27
Hanteringen av en anmälan om oredlighet i forskning vid Uppsala universitetPDF

2014-06-03
Anmälan mot Försvarshögskolan angående avgifter för seminarier m.m.PDF

2014-06-02
Begäran om att återuppta utbildning på forskarnivå vid Sveriges lantbruksuniversitetPDF

2014-05-19
Anmälan mot Mälardalens högskola rörande bristande information om examinationsregler och tillämpning av betygsskalorPDF

2014-05-14
Anmälan mot Göteborgs universitet om felaktig och otydlig informationPDF

2014-05-08
Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolanPDF

2014-04-10
Möjligheterna att slutföra ett utbildningsprogram vid Högskolan DalarnaPDF

2014-02-27
Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildningPDF

2014-02-26
Ett universitet har ansvar för att upprätta en individuell studieplan för en doktorand även om handledarna och doktoranden inte är överens om innehållet i planenPDF

2014-02-06
Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammetPDF

2013-12-17
Göteborgs universitets tillämpning av högskoleförordningens (1993:100) bestämmelser om disciplinära åtgärderPDF

2013-12-05
Stockholms universitets förhandsbesked vid utbytesstudierPDF

2013-11-07
Anmälan mot Uppsala universitet rörande brister i samband med kursvärderingar och utlämnande av allmän handlingPDF

2014-11-05
Stockholms universitets förhandsbesked vid utbytesstudierPDF

2013-10-18
Examinationen på en kurs vid Örebro universitetPDF

2013-09-18
Anmälan mot Uppsala universitet angående förutsättningarna PDF
för en kurs på avancerad nivåPDF

2013-06-26
Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklagandenPDF

2013-06-18
Antagningen till och avgifter för en masterutbildning vid Luleå tekniska universitetPDF

2013-06-18
Uppföljning av Högskoleverkets beslut om antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitetPDF


Tidigare rapporter och beslut

Via länkarna nedan hittar du äldre tillsynsrapporter och tillsynsbeslut. Fram till årsskiftet 2012/2013 låg tillsynsverksamheten på den nu nedlagda myndigheten Högskoleverket. Tillsynsverksamheten togs sedan över av UKÄ.

Nyhetsbrev med studenträttsfrågor

Universitetskanslersämbetet ger ut ett digitalt nyhetsbrev med nyheter kopplade till vår verksamhet. I nyhetsbrevet hittar du också vinjetten Studenträtt där vi skriver om aktuella studenträttsliga frågor och ärenden.

Läs mer om nyhetsbrevet »
Prenumererera på nyhetsbrevet »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen