Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Studenträtt och tillsyn

Universitetskanslersämbetet utövar tillsyn över universitet och högskolor. Det innebär att vi granskar att de följer de lagar och regler som gäller högskolan. Universitetskanslersämbetet tar även emot anmälningar från dig som anser att en högskola har brutit mot någon lag.

Vad innebär Universitetskanslersämbetets tillsyn?

Universitetskanslersämbetet utövar tillsyn över statliga universitet och högskolor med fokus på studenternas rättssäkerhet. Det innebär att vi granskar att högskolorna följer de lagar och regler som gäller för högskoleverksamheten. Tillsynen kan genomföras utifrån ett särskilt uppdrag från regeringen, på Universitetskanslersämbetets eget initiativ eller efter en anmälan från en enskild person eller organisation.
Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för svenska högskolor, främst högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen. Universiteten och högskolorna kan dessutom besluta om egna lokala regler. Universitetskanslersämbetet kan granska att högskolorna följer sina egna regler och att reglerna stämmer överens med lagar och andra författningar.

Enskilda utbildningsanordnare

Universitetskanslersämbetet har även tillsyn över enskilda utbildningsanordnare med rätt att utfärda examina enligt högskoleförordningen (till exempel Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping). Dessa enskilda utbildningsanordnare är endast i begränsad omfattning skyldiga att följa samma regler som statliga universitet och högskolor.

Universitetskanslersämbetet använder sig huvudsakligen av tre arbetsmetoder i tillsynsarbetet; vi handlägger tillsynsärenden, genomför tillsynsbesök och gör tillsynsutredningar om särskilda frågor.

Tillsynsärenden

Tillsynsärenden grundar sig i de allra flesta fall på anmälningar från enskilda personer och organisationer, framför allt från studenter och studentkårer. Anmälningarna är mycket viktiga i tillsynsarbetet eftersom de ger exempel på hur reglerna tillämpas i praktiken. Universitetskanslersämbetet kan även inleda ärenden på eget initiativ.
Läs mer om hur du gör en anmälan »länk till annan webbplats
Läs utvalda tillsynsbeslut »

Universitetskanslersämbetets tillsynsbesök

Universitetskanslersämbetet genomför tillsynsbesök vid universitet och högskolor varje år. Det gör ämbetet för att kontrollera att högskolorna följer de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Avsikten med UK-ämbetets tillsynsbesök är även att granska att högskolorna gör egna kontroller av rutiner och dokument, vilka följs upp genom stickprovskontroller vid tillsynsbesöken. Före besöken får universiteten och högskolorna ett antal frågor som de ska svara på inför besöket. Studentkårerna får också frågorna och har möjlighet att lämna synpunkter på hur reglerna tillämpas.
Till våra tillsynsrapporter »

Erfarenheter från tillsynsbesöken - en vägledning 

UKÄ har gjort en sammanställning av erfarenheterna från de tillsynsbesök som Högskoleverket genomförde 1998-2012 (UKÄ inledde sin verksamhet 2013 och övertog då tillsynsuppgiften från Högskoleverket). Tanken är att sammanställningen ska kunna användas som en vägledning för universitet och högskolor inom ett antal viktiga områden, bland annat studentinflytande, kurs- och utbildningsplaner, studentärenden samt möjligheten till insyn i högskolans verksamhet.
Till rapporten Högskolans regler i praktiken »

Vad andra aktörer gör

Det händer att man av misstag vänder sig till Universitetskanslersämbetet när man egentligen borde ha vänt sig till någon annan aktör. Universitetskanslersämbetet uttalar sig normalt inte om frågor som ligger inom andra aktörers ansvarsområden. Här kan du se vilka aktörer som är ansvariga för olika typer av ärenden. Om du är osäker om din fråga ligger inom Universitetskanslersämbetets område kan du fråga oss.
Fråga juristerna »

Antagning och bedömning av utländsk utbildning m.m.

Universitets- och högskolerådet ska bland annat ge information om högskoleutbildning, erbjuda antagningsservice, ge service i tillträdesfrågor, bedöma utländsk utbildning och erbjuda möjligheter till internationellt samarbete.
Till Universitets- och högskolerådet »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor anmäler du till Arbetsmiljöverket.
Till Arbetsmiljöverket »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsrätt

Om du som anställd vid en högskola har arbetsrättsliga frågor bör du vända dig till din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

Avskiljande från högskoleutbildning

Ärenden om avskiljande hanteras av Högskolans avskiljandenämnd.
Till Högskolans avskiljandenämnd »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diskriminering

Vissa frågor om diskriminering kan prövas av Överklagandenämnden för högskolan. Andra frågor om diskriminering anmäls till Diskrimineringsombudsmannen.
Till Diskrimineringsombudsmannen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personuppgifter

Om du vill anmäla en högskolas hantering av personuppgifter gör du det hos Datainspektionen.
Till Datainspektionen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skadestånd

Om du vill begära skadestånd kan du göra det hos Justitiekanslern (JK).
Till Justitiekanslern (JK) »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrkeshögskoleutbildningar

Frågor angående yrkeshögskoleutbildningar hanteras av Myndigheten för yrkeshögskolan.
Till Myndigheten för yrkeshögskolan »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga vissa beslut

Vissa beslut som tagits av ett universitet eller en högskola kan överklagas. De flesta beslut överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandenämnden för högskolan

Beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan är:

 • beslut om anställning vid en högskola, med undantag av anställning som doktorand,
 • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i vissa fall,
 • beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,
 • beslut om avslag på en begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,
 • beslut om att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning och beslut om att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna i vissa fall,
 • beslut om att kräva tillbaka utbildningsbidrag för/från en doktorand,
 • beslut om avslag på en students begäran att få ett examens- eller kursbevis,
 • beslut om att inte bevilja anstånd med att påbörja studier på grundnivå eller avancerad nivå eller att inte få fortsätta studierna efter studieuppehåll,
 • beslut av ett universitet eller en högskola att ge en studentsammanslutning ställning som studentkår eller att en studentkår inte längre ska ha en sådan ställning,
 • vissa beslut av en högskola som strider mot diskrimineringsförbudet vid utbildningsverksamhet eller förbudet mot repressalier i diskrimineringslagen
 • beslut, gällande utbildning inom yrkeshögskolan av en ansvarig utbildningsanordnare, om avslag på en studerandes begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis
 • beslut, gällande utbildning inom yrkeshögskolan av ett universitet eller en högskola, som har staten som huvudman, om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildningen, och beslut om tillgodoräknande av utbildning.

 
Överklagandenämnden för högskolans beslut kan i sin tur inte överklagas.

Till webbplatsen för Överklagandenämnden för högskolan »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Disciplinära åtgärder (varning eller avstängning)

Högskolors beslut om disciplinära åtgärder kan överklagas till förvaltningsrätten.
Om förvaltningsrätten på Sveriges Domstolars webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enskilda utbildningsanordnare

Beslut av enskilda utbildningsanordnare kan inte överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Enskilda utbildningsanordnare kan ha interna regler för omprövning av sina beslut. För mer information angående detta, vänd dig till det aktuella lärosätet.
Läs mer om lagar och regler för enskilda utbildningsanordnare »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen