Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Begrepplista

Här hittar du definitioner på begrepp som ofta används när det gäller det nya kvalitetssäkringssystemet.

Begrepp

Definition

Arbetslivsföreträdare

Extern expert som företräder arbetslivet och
ingår i bedömargrupp i UKÄ:s granskningar.

Aspektområde

Gruppering av aspekter.

Aspekt

Ett område i fokus för granskningen.

Bedömningsgrund

Krav som ska uppfyllas i granskningen av en
aspekt.

Bedömargrupp

En grupp av externa experter där såväl sakkunniga som studenter, doktorander och arbetslivsföreträdare vanligtvis finns representerade.

Examensmål

Kvalitativa mål för olika examina som anges
i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen.

Examenstillstånd

Tillstånd för ett universitet eller en högskola
att utfärda en viss examen.

Examination

Bedömning av studentprestation.

ESG

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. En uppsättning standarder och riktlinjer för intern och extern kvalitetssäkring inom högre utbildning i Europa.

Fördjupningsområden

Kvalitetssäkringsprocesser och den miljö som de studeras i under platsbesöket vid en granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Komponent

Typ av granskning. Systemet innehåller fyra komponenter: granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, examenstillståndsprövningar,
utbildningsutvärdering, tematiska utvärderingar.

Nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning

Ett system som inbegriper lärosätenas kvalitetsarbete inklusive egeninitierade granskningar av utbildningar samt de externa granskningar som UKÄ genomför.

Perspektiv

Studentperspektiv och doktorandperspektiv,
arbetslivets perspektiv samt jämställdhetsperspektiv är synsätt som ska genomsyra all verksamhet inom lärosätet.

Platsbesök

Ett fysiskt besök av bedömargruppen och UKÄ
på ett lärosäte i samband med en granskning.

Resultat

Hur väl krav och mål i nationella regelverk för
högskoleutbildning och ESG är uppfyllda.

Sakkunnig

Extern expert från högskolesektorn som ingår
i bedömargrupp i UKÄ:s granskningar.

Självständigt arbete

I högskoleförordningen anges krav på att en
student ska göra ett självständigt arbete för
att få en examen på grundnivå och avancerad
nivå. Kallas även ibland för examensarbete eller exjobb.

Självvärdering

Ett lärosätes analys och värdering av egna
styrkor och svagheter i verksamheten i syfte att
visa hur de på ett systematiskt sätt säkerställer
och följer upp att de uppfyller bedömningsgrunderna för de aspekter och perspektiv som ingår i UKÄ:s granskningar.

Studentinlaga

Ett skriftligt underlag till granskningar av lärosätens kvalitetssäkringsarbete som UKÄ avser att pröva. Den lokala studentkåren erbjuds möjlighet att ge sin syn på kvalitetssäkringsarbetet vid lärosätet.

Student- och doktorandrepresentant

Extern expert som representerar studenterna
eller doktoranderna och ingår i bedömargrupp i
UKÄ:s granskningar.

 

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen