Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Frågor och svar om kvalitetssäkringssystemet

Här hittar du vanliga frågor och svar om det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning.

Vad betyder kvalitetssäkring av högre utbildning?

Kvalitetssäkring av högre utbildning betyder att utbildningar som ges vid universitet och högskolor i Sverige ska granskas för att se till att alla utbildningar håller hög kvalitet och lever upp till lag och förordning samt de riktlinjer som finns för lärosäten i Europa, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för kvalitetssäkring av högre utbildning. Varje lärosäte måste ha ett väl fungerande kvalitetsarbete för att kunna säkerställa att kvaliteten i utbildningarna upprätthålls och utvecklas. UKÄ granskar den högre utbildningen på olika sätt. Bland annat granskas lärosätenas egna, interna arbete med att kvalitetssäkra de utbildningar de ger.

UKÄ har på uppdrag av regeringen och i samråd med lärosätena, studenterna och arbetslivet arbetat fram en ny modell som ska gälla de olika typer av granskningar som ska göras sex år framåt.

Varför behövs kvalitetssäkring av högre utbildning?

Att utbildningar som ges vid universitet och högskolor håller hög kvalitet är viktigt för studenterna, för arbetsgivare och för samhället i stort. För varje examen som ges vid universitet och högskolor i Sverige har regeringen tagit fram nationella examensbeskrivningar. Oavsett hur vägen till examen ser ut, ska kvaliteten i utbildningen vara så hög att varje student når målen för sin examen. UKÄ:s kvalitetssäkringsarbete handlar bland annat om granska och följa upp just detta.

Hur går UKÄ:s kvalitetssäkring till?

Den nya modellen för UKÄ:s kvalitetssäkringsarbete ska börja användas med start 2017 och sex år framåt.

Enkelt förklarat finns det fyra olika typer av granskningar – komponenter. De fyra komponenterna är:

 • Examenstillståndsprövningar
 • Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
 • Utbildningsutvärderingar
 • Tematiska utvärderingar

Oavsett vilken typ av granskning som genomförs så ska tre olika perspektiv alltid belysas. Perspektiven är:

 • Studenters och doktoranders perspektiv
 • Arbetslivets perspektiv
 • Jämställdhetsperspektiv

Den modell som UKÄ har tagit fram är gemensam för alla fyra komponenter, men ska även kunna vara ett stöd för lärosätena i deras interna arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i utbildningarna.

Vidare pågår det ett arbete att ta fram aspekter, som kommer stå i fokus för granskningarna. Aspekterna är grupperade i ett antal områden, aspektområden.
Aspektområdena är:

 • Styrning och organisation
 • Miljö, resurser och område
 • Utformning, genomförande och resultat
 • Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Alla granskningar genomförs av oberoende bedömargrupper som UKÄ tillsätter efter ett nomineringsförfarande. Bedömargrupperna ska bestå av student- och doktorandrepresentanter, företrädare för arbetslivet och sakkunniga från högskolesektorn.

Var finns information om till exempel hur en utbildning har bedömts?

I utbildningsutvärderingarna granskar UKÄ ett urval av de utbildningar som ges vid lärosätena. Utbildningsutvärderingarna ska kontrollera faktiska förhållanden och resultat, det vill säga hur en utbildning uppfyller kraven i lag och förordning och de riktlinjer som finns för lärosäten i Europa Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

UKÄ ska även bedöma om lärosätenas uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner på ett systematiskt sätt bidrar till att säkra och utveckla den granskade utbildningen.

Resultatet av alla UKÄ:s granskningar och beslut är offentliga handlingar. UKÄ publicerar resultatet på webbplatsen.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen