Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Nationellt kvalitetssäkringssystem

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har utarbetat en ny modell för granskning av kvaliteten i högre utbildning. Uppdraget att ta fram ett nytt kvalitetssäkringssystem kommer från regeringen och rapporten överlämnades den 30 september 2016.

Kvalitetssäkringssystemet i korthet

Modellen är planerad att börja användas 2017 och sedan 6 år framöver. Centralt är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Granskningarna utgår ifrån Högskolelagen, Högskoleförordningen och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG.

Enkelt förklarat kommer det finnas fyra olika typer av granskningar. I underlaget som UKÄ lämnat till regeringen kallas dessa granskningar komponenter.

 • Examenstillståndsprövningar
 • Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
 • Utbildningsutvärderingar
 • Tematiska utvärderingar

Oavsett vilken typ av granskning som genomförs så ska tre olika perspektiv alltid belysas.

 • Studenters och doktoranders perspektiv
 • Arbetslivets perspektiv
 • Jämställdhetsperspektiv

Den modell som UKÄ har tagit fram kan användas för alla fyra komponenter men ska även kunna vara ett stöd för lärosätena i deras interna arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i utbildningarna. Vidare pågår det ett arbete att ta fram aspekter, som kommer stå i fokus för granskningarna. Aspekterna är grupperade i ett antal områden, aspektområden.

 • Styrning och organisation
 • Miljö, resurser och område
 • Utformning, genomförande och resultat
 • Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Alla granskningar kommer att genomföras av oberoende bedömargrupper som UKÄ sätter samman utifrån ett nomineringsförfarande där lärosäten, studentkårer och arbetlivsorganisationer lämnar förslag på bedömare.
Bedömargrupperna består av student- och doktorandrepresentanter, företrädare för arbetslivet och sakkunniga från högskolesektorn. UKÄ fattar sedan ett beslut baserat på bedömargruppernas granskningar.

Om de fyra komponenterna

Examenstillståndsprövningar

Vid en examenstillståndsprövning granskas om en utbildningsanordnare har nödvändiga förutsättningar för att studenter på en utbildning ska kunna nå målen för den examen som utbildningen leder till. Utbildningsanordnaren ansöker om att få tillstånd att utfärda examen. En bedömargrupp granskar sedan om utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna för samtliga aspektområden och perspektiv. Underlag för bedömargruppen är ansökan, intervjuer och om så behövs även kompletterande underlag. Bedömargruppen ger en rekommendation till UKÄ om ansökan bör beviljas eller avslås. UKÄ tar slutligen ett beslut om ansökan.

Läs mer om examenstillståndsprövningar

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Alla lärosäten kommer att få det egna interna kvalitetssäkringsarbetet granskat. Detta kommer att göras under en sexårsperiod. Granskningarna ska kontrollera att lärosätenas kvalitetssäkringsarbete leder till hög kvalitet och bidrar till lärosätenas kvalitetsutveckling. En bedömargrupp tar del av underlag som består av självvärdering från lärosätet, studentinlaga, intervjuer och platsbesök och ger sedan en rekommendation till UKÄ. UKÄ kommer därefter att ta beslut och ge ett samlat omdöme som innebär att lärosätets kvalitetssäkringsarbete antingen blir godkänt eller inte godkänt. Lärosäten som inte blir godkända har ett år på sig att återkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtagits. UKÄ tillsätter då en bedömargrupp för att granska åtgärdsbeskrivningen. Vid behov görs webbintervjuer eller platsbesök. Om den uppföljande granskningen leder till ett positivt omdöme godkänns lärosätets kvalitetssäkringsarbete. Om lärosätets kvalitetsarbete fortfarande inte kan godkännas i den uppföljande granskningen innebär detta att ytterligare en uppföljande granskning bör göras efter en tid som UKÄ och lärosätet i varje enskilt fall kommer överens om, samt att ett ökat antal av lärosätets utbildningar kan bli föremål för utvärdering i UKÄ:s regi.
Även när kvalitetssäkringsarbetet godkänns kommer uppföljningar göras för att säkra kvaliteten även i ett längre tidsperspektiv.

Läs mer om granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Utbildningsutvärderingar

Utbildningsutvärderingarna ska kontrollera faktiska förhållanden och vilka resultat en utbildning ger. Det som granskas är hur en utbildning uppfyller kraven som ställs i högskolelagen, högskoleförordningen, examensbeskrivningarna i de bilagor till förordningen som ansluter till lagen och från ESG. Hänsyn tas även till principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG. UKÄ granskar och utvärderar ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Urvalet kan göras så att utbildningar vid enstaka lärosäten granskas eller vid samtliga lärosäten för att ge en nationell bild av kvaliteten på en viss utbildning. Bedömningen görs av en bedömargrupp och underlag är lärosätets självvärdering med bilagor, intervjuer med företrädare för den granskade utbildningen och studerande samt annat underlag som UKÄ tar fram. Slumpvis utvalda självständiga arbeten utgör också ett underlag i utbildningsutvärderingarna på grundnivå och avancerad nivå. Med stöd av bedömargruppens yttrande beslutar UKÄ om utbildningen håller hög kvalitet eller om kvaliteten är ifrågasatt. Lärosäten vars utbildningars kvalitet har blivit ifrågasatt får, liksom i tidigare utvärderingssystem, ett år på sig för att åtgärda bristerna och lämna in en åtgärdsredovisning till UKÄ.

Läs mer om utbildningsutvärderingar

Tematiska utvärderingar

De tematiska utvärderingarna ska utgå från uppgifter som lärosätena ansvarar för enligt tillämplig lag och förordning och som är viktiga för kvaliteten i högre utbildning. Områden som kan bli föremål för utvärdering är till exempel breddad rekrytering, internationalisering och jämställdhet. Andra relevanta teman för utvärdering är utbildningars användbarhet och förberedelse för arbetslivet, dimensionering samt hållbar utveckling. Metoden för de tematiska utvärderingarna utvecklas och anpassas efter det aktuella temat men ska i så stor utsträckning som möjligt följa de metoder som tillämpas för övriga komponenter.

Läs mer om tematiska utvärderingar

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen