Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Prövning av examenstillstånd

Vid en examenstillståndsprövning granskas om ett lärosäte ska få ge en viss examen eller inte för en viss utbildning. För att få ge examen måste lärosätet ha nödvändiga förutsättningar för att studenterna på utbildningen ska kunna nå målen som satts upp för den examen som utbildningen leder till.

Reglerna för vem som får utfärda examina skiljer sig åt beroende på vilken typ av högskola och vilken typ av examen som avses. Statliga universitet och högskolor ansöker om att få ge en viss examen direkt till UKÄ. Enskilda utbildningsanordnare, Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan ansöker till regeringen som i de allra flesta fall ger UKÄ i uppdrag att genomföra prövningen.

När ansökan har inkommit tillsätter UKÄ en bedömargrupp. Bedömargruppen ska vara oberoende och består vanligtvis av sakkunniga, student- eller doktorandrepresentanter och företrädare för arbetslivet. Alla som ingår i gruppen har samma status och deltar på samma villkor. UKÄ eftersträvar att grupperna ska ha en jämn könsfördelning, att deltagarna ska komma från olika delar av landet och att det i gruppen ska finnas bedömare med internationell erfarenhet.

Bedömargruppen granskar om utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna för de aspektområden och perspektiv som ingår i UKÄ:s modell för kvalitetssäkring. Underlag för bedömningen är lärosätets ansökan och intervjuer. Ibland kan kompletterande underlag behövas.

För att ett lärosäte ska få examenstillstånd måste alla aspektområden och perspektiv vara godkända. Det finns fall då det kan finnas mindre brister som bedöms kunna bli åtgärdade inom räckhåll. I dessa fall kan UKÄ ge lärosätet sex månader att komplettera sin ansökan.

Bedömargruppen skriver ett yttrande och ger en rekommendation till UKÄ om ansökan ska beviljas eller avslås. UKÄ fattar beslut om examenstillstånd för de flesta statliga lärosäten. Vad gäller enskilda utbildningsanordnare, Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan överlämnas bedömargruppens yttrande samt UKÄ:s rekommendation till regeringen som fattar beslut.

Ansökan om examenstillstånd

Här finns information för lärosäten som vill ansöka om examenstillstånd »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen